گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی .

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

 

مطلبی ارسال نشده است